โรงเรียนบ้านโนนเกษตร





โรงเรียนบ้านโนนเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ - บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
( E-mail : Homkhajorn.g@gmail.com Tel: 088-033-1969 )