โรงเรียนบ้านโนนเกษตร

1.jpg1.jpg1.jpg1.jpg1.jpg1.jpg1.jpg1.jpg1.jpg
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
 คณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสพฐ.
   

คณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสพฐ.นำโดยนายประนอม  ศรีจันหล้า รอง ผอ. สพป มค.1

นายเฉลิม  สาคุณ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 1

นายพัชรกฤษฎ์  พวงนิล ศึกษานิเทศ สพป มค.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่  6  เดือนกันยายน 2555 

2012-10-29 02:23:20 (Webmaster)
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ - บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
( E-mail : Homkhajorn.g@gmail.com Tel: 088-033-1969 )